نخستین رویداد ملی طراحی و ساخت خودروی پرنده

مهلت ثبت نام تمام شده است

ثبت نام سرگروه تیم