نخستین رویداد ملی طراحی و ساخت خودروی پرنده
بلاگ

اخبار و اطلاعیه ها

100 بازدید 2022-01-05 11:58:30

آلودگی صوتی

عمده صدای یک پرنده از سه منبع زیر ساطع می‌شود:
1-پروانه گردان
2-موتور
3- سیستم انتقال توان
به دلیل سرعت بالای پروانه گردان و همچنین استفاده از موتور الکتریکی کم‌صدا در خودروهای پرنده عمده آلودگی صوتی ناشی از صدای پروانه است که خود ناشی از چند عامل زیر است:
الف) صدای ناشی از ضخامت پره: این صدا تنها وابسته به شکل و حرکت پره است و دلیل ایجاد آن جابه‌جایی هوا ناشی از حرکت پره می‌باشد.
ب) صدای ناشی از بارگذاری پره: این صدا یک تاثیر متقابل آیرودینامیکی ناشی از شتاب‌گیری توزیع نیروی وارد بر هوای حول پره به دلیل عبور پره از آن است. این صدا به سمت پایین پروانه گردان ساطع می‌شود. به تعبیر دیگر به تغییرات حرکت نسبی مقطع پره نسبت به ناظر بیرونی در هنگام چرخش یکنواخت پره، صدای ناشی از بارگذاری پره می‌گویند. این منبع تولید صدا بیشتر در سرعت‌های پایین پره مشهود است.
ج) صدای ناشی از تداخل گردابه‌های پره (Blade Vortex interaction): این صدا در اثر عبور پره از نزدیکی گردابه‌های ناشی از پره قبلی تولید می‌شود. این پدیده سبب می‌شود تا یک تغییر ضربه‌ای در بارگذاری پره رخ دهد. شدت این صدا متاثر از سه عامل زیر است:
1-فاصله پره عبوری از گردابه
2-قدرت گردابه 
3-موازی یا مورب بودن تداخل
د) صدای ناشی از پهنای باند (broadband): این صدا خود یکی از اقسام صداهای ناشی از بارگذاری است که متاثر از منابع تصادفی مختلفی از جمله فروخوردن اغتشاش در پره، wake پره و صدای خود پره است.
ه) صدای ضربه‌ای سرعت بالا (High Speed Impulse): این صدا بر اثر شوک تشکیل‌شده بر روی پره جلورونده در جریان حدود صوت تشکیل می‌شود. منبع این صدا حجم هوای حول پره جلورونده است.